Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Gregs s.r.o.

se sídlem Na břevnovské pláni 1363/71, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 06762646, DIČ CZ06762646,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288456, www.gregs.cz, e-mail: info@gregs.cz (dále jen „dodavatel“)

Ustanovení společná

1. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluv kupních, smluv o dílo a smluv servisních uzavíraných mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé.

1.2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy kupní, smlouvy o dílo a smlouvy servisní s jsou buď uvedeny na zadní straně příslušné smlouvy nebo jsou k ní jiným způsobem připojeny, nebo obsahuje smlouva odkaz na ně a na jejich dostupnost na webových stránkách www.gregs.cz.

1.3. V případě, že zvláštní ustanovení těchto VOP týkající se jednotlivých smluv obsahuje odchylné ujednání než ustanovení společná, mají ustanovení zvláštní přednost před ustanoveními společnými. Je-li v příslušné smlouvě či v jejím dodatku odchylné ujednání než v těchto VOP, přednost má stanovení dané smlouvy či jejího dodatku.

1.4. Znění VOP může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP v době uzavření smlouvy.

1.5. Pro účely těchto VOP se rozumí:

1.5.1. Dodavatel – Gregs s.r.o., se sídlem Na břevnovské pláni 1363/71, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 06762646. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách www.gregs.cz. Dle charakteru uzavírané smlouvy je označován také jako prodávající, zhotovitel či poskytovatel.

1.5.2. Odběratel – fyzická či právnická osoba, která projeví vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem, sdělí podstatné náležitosti smlouvy, tj. fakturační údaje, místo plnění smlouvy, předmět smlouvy a předpokládaný rozsah plnění vyplývající ze smlouvy. Dle charakteru uzavírané smlouvy je označován také jako kupující či objednatel.

1.5.3. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.4. Smlouva – ve smyslu ujednání smluvních stran smlouva kupní, smlouva o dílo či smlouva servisní uzavřená mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé.

1.5.5. Kupní smlouva – smlouva, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Řídí se ustanoveními §2079 až §2174 NOZ. Prodávajícím je dodavatel, kupujícím je odběratel, prodávaná věc je zboží.

1.5.6. Smlouva o dílo – smlouva, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Řídí se ustanoveními §2586 až §2635 NOZ. Zhotovitelem je dodavatel, objednatelem je odběratel, věc potřebná k provedení díla je materiál.

1.5.7. Servisní smlouva – smlouva, kterou se poskytovatel zavazuje zajistit pro objednatele technickou podporu a servis v rozsahu a za podmínek daných ve smlouvě a objednatel se zavazuje za poskytnuté služby platit poskytovateli dohodnutou cenu. Řídí se ustanoveními § 2586 až §2635 NOZ. Poskytovatelem je dodavatel, objednatelem je odběratel.

1.5.8. Dílo – zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Za dílo s nehmotným výsledkem jsou považovány návrhy, posudky, měření, ověření, revize a jiné administrativně technické práce.

1.5.9. Servis – zajištění technické podpory a servisních služeb poskytovatelem v rozsahu stanoveném servisní smlouvou.

1.5.10. Faktura – daňový doklad obsahující náležitosti daňového dokladu vyžadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva kupní

2.1.1. Kupní smlouva vzniká přijetím jednoznačného souhlasu kupujícího s učiněnou nabídkou prodávajícího, přijetím zálohy na dodávku zboží, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky prodávajícím na zboží, které není předmětem smlouvy o dílo.

2.1.2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2.1.3. Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím, převezme kupující zboží při dodání, v ostatních případech převezme kupující zboží v místě obvyklém pro podnikání prodávajícího.

2.1.4. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

2.1.5. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetí, nebo pokud s ní prodávající umožnil kupujícímu nakládat.

2.1.6. Jestliže je dodavatel povinen podle smlouvy předat předmět plnění dopravci v určitém místě pro přepravu předmětu plnění odběrateli, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na odběratele předáním předmětu plnění dopravci v dohodnutém místě.

2.2. Smlouva o dílo

2.2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím jednoznačného souhlasu objednatele s učiněnou nabídkou zhotovitele, přijetím zálohy na provedení díla, nebo zálohy na materiál k provedení díla, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky od objednatele na provedení díla zhotovitelem.

2.2.2. Cenová nabídka zhotovitele je odhadem pracnosti, spotřeby materiálu, předpokládanou dopravou a dalších nákladů k provedení díla. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Cena za dílo uvedená v cenové nabídce je vždy považována za cenu s výhradou ve smyslu §2622 NOZ. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny o více než 10 % oproti nabídkové ceně díla. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

2.2.3. Pokud není možné určit cenu díla před uzavřením smlouvy, zejména při opravách a údržbě, kdy není možné předem určit rozsah díla, tzn. ani není možné předem navrhnout postup, pracnost, potřebný materiál a další náklady, nebo nebyla cena díla předem určena z jiného důvodu, určuje se cena díla podle rozsahu skutečně dodaného materiálu a služeb. V tomto případě je možné dílo provádět po částech.

2.2.4. Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2.2.5. Je-li dílo prováděno v místě určeném objednatelem, je nutná součinnost objednatele zejména umožněním přístupu do určeného místa. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vynaložené náklady, nebo cenu za část díla provedenou do doby odstoupení od smlouvy.

2.2.6. Zhotovitel nenese zodpovědnost za uskladněný anebo namontovaný materiál v místě určeném objednatelem před předáním díla, za uskladněný anebo namontovaný materiál nese zodpovědnost objednatel.

2.2.7. Po dokončení díla sepíší smluvní strany předávací protokol o dokončení díla a jeho předání objednateli. Objednatel uvede v protokolu veškeré připomínky, které má k dílu, k jeho provedení, a případné vady díla. Okamžikem podpisu protokolu smluvními stranami dochází k provedení díla a jeho předání.

2.2.8. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Za umožnění užití díla s nehmotným výsledkem je považováno i jeho zaslání, nebo zpřístupnění s použitím komunikačních prostředků na dálku.

2.2.9. Převod práv a povinností objednatele na třetí stranu lze provést pouze se souhlasem zhotovitele.

2.2.10. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených ve smlouvě. Oznámení o odstoupení muší být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve smlouvě.


2.3. Smlouva servisní

2.3.1. Smlouva servisní vzniká přijetím jednoznačného souhlasu objednatele s učiněnou nabídkou poskytovatele na zajištění služeb technické podpory a servisu, přijetím zálohy za servis, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky od objednatele na zajištění servisu poskytovatelem. Servisní smlouva je vždy uzavírána v písemné formě.

2.3.2. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele servis v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě a závazek objednatele platit za poskytovaný servis dohodnutou cenu.

2.3.3. Poskytovatel je povinen poskytovat servis objednateli řádně, včas a s náležitou odbornou péčí v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy a podmínkami dohodnutými ve smlouvě.

2.3.4. Objednatel zajistí poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou k plnění předmětu smlouvy, včetně zajištění volného přístupu pracovníkům poskytovatele do všech prostor dotčených plněním smlouvy.

2.3.5. Objednat učiní veškerá opatření k ochraně své počítačové sítě, včetně veškerých technických zařízení a programového vybavení s ní souvisejícího, před jakýmkoli neoprávněným nebo chybným zásahem a před škodlivým působením jiných vlivů. Jakékoliv modifikace, přemístění, nebo jiné změny počítačové sítě, včetně veškerých technických zařízení a programového vybavení, s nímž souvisí plnění smlouvy, objednatel neprodleně písemně oznámí poskytovateli. Při prokázaném porušení těchto povinností objednatele VOP nebo při neposkytnutí jiné potřebné součinnosti ze strany objednatele se na poskytnutí servisu nevztahují ujednání příslušné smlouvy a případný servisní zásah bude poskytovatel účtován poskytovatelem objednateli odděleně podle ceníků platných v době zásahu.

2.3.6. Poskytovatel neodpovídá za prodlení nebo vady plnění, způsobené, byť zčásti tím, že objednatel včas nebo řádně neposkytl potřebné informace, materiál nebo jinou součinnost, ani za prodlení či vady, které sám nezavinil.

2.3.7. Cena uvedená v příslušné smlouvě zahrnuje veškeré náklady spojené s činnostmi a dopravou pro zajištění servisu a bude hrazena objednatelem za každé fakturační období na základě faktury, kterou vystaví poskytovatel nejpozději do 5 dnů od posledního dne fakturačního období. Fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne jejího vystavení.

2.3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny ceny servisu v souladu se změnou míry inflace, zveřejněnou Českým statistickým úřadem, ČNB, případně jiným k tomu oprávněným orgánem. O této změně bude poskytovatel informovat objednatele nejméně měsíc před začátkem fakturačního období, na které se měna vztahuje.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Dojde-li k podstatné změně při plnění smlouvy, zejména v případě zjištění nepředpokládaných překážek, které smluvní strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou, mohou se smluvní strany dohodnout na změně smlouvy nebo změně termínu plnění. Pokud dohoda není možná, lze od smlouvy odstoupit.

3.2. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

3.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

3.4. Má-li být dílo prováděno v místě určeném objednatelem a objednatel neumožní zhotoviteli přístup ve sjednaném termínu, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s plněním smlouvy.

3.5. Pokud objednatel zjistí překážku ještě před sjednaným termínem plnění smlouvy, může navrhnout změnu termínu. Pokud změna termínu není možná, může od smlouvy odstoupit. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy a zhotoviteli již vznikly náklady, má zhotovitel právo na náhradu vzniklých nákladů. Pokud zhotovitel opatřil věc k provedení díla, objednatel ji musí odebrat.

3.6. V ostatních případech je možné odstoupit od smlouvy pouze vzájemnou dohodou smluvních stran.

3.7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního úkonu druhému účastníkovi. Pokud se písemnost nepodařilo doručit, považuje se za den doručení den, kdy bylo doručení na adrese uvedené v záhlaví příslušné smlouvy odmítnuto, případně den, kdy se zásilka vrátí odesílateli jako nevyzvednutá či nedoručitelná.

4. Spotřebitelské smlouvy

4.1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4.2. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy a v průběhu plnění smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

4.3. Ceny za poskytované služby uvedené v ceníku jsou ceny bez DPH. Výše DPH a sazby DPH jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty. Celková cena služby se zvyšuje o odváděnou částku DPH.

4.4. Ceny uvedené v orientačním ceníku nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 NOZ. Orientační ceník je pouze přibližnou cenou uvedenou pro hrubou orientaci odběratele a uvedené ceny se mohou měnit podle aktuálních nákupních cen.

4.5. Spotřebitelskou smlouvu není možné sjednávat prostřednictvím telefonu.

4.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

4.7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných nákladních dílů.

4.8. Práva a povinnosti spotřebitele týkající se práv z vadného plnění jsou upravena těmito VOP. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě.

4.9. Dodavatel umožní spotřebiteli vytisknout veškerou komunikaci spojenou s uzavřením smlouvy, stáhnout a vytisknout VOP, stáhnout a vytisknout ceník, stáhnout a vytisknout cenovou nabídku, byla-li

před uzavřením smlouvy vypracována, nebo potvrzení o přijeté objednávky. V případě, že spotřebitel vyžaduje doručení vytištěných dokumentů, může dodavatel účtovat navíc ceny dle ceníku, spojených s vytištěním a doručením.

4.10. Dodavatel informuje spotřebitele, že pro mimosoudní řešení sporů, je příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupně na www.adr.coi.cz.

5. Platební podmínky

5.1. Pokud není dohodnuto jinak, sjednaná cena za dodání zboží, zhotovení díla či poskytování servisu uvedená v příslušné smlouvě či jejím dodatku neobsahuje DPH.

5.2. Cena bude odběratelem hrazena na základě samostatné faktury (daňového dokladu). Cena se považuje za zaplacenou v okamžiku jejího připsání na účet zhotovitele.

5.3. Předpokládá se, že odběratel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronicky ve smyslu § 26 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH.

5.4. Dodavatel může vyžadovat zálohu až do výše 100 % ceny zboží a nákladů spojených s jeho dodáním odběrateli, zejména pokud jde o zboží vyšší ceny anebo jde o zboží, které prodávající běžně nenabízí.

5.5. Zhotovitel může vyžadovat zálohu až do výše 100 % ceny materiálu potřebného k provedení díla, zejména pokud jde o materiál vyšší ceny, anebo jde o materiál, který zhotovitel běžně nepoužívá. Pokud není možné potřebný materiál předem určit, může zhotovitel vyžadovat zálohu na provedení díla až do výše 70 % předpokládané ceny díla.

5.6. V případě prodlení s úhradou závazků vyplývajících ze smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat navíc úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není omezeno právo na náhradu škody vzniklé vymáháním dluhu.

5.7. Dodavatel může, v souladu s §1879 NOZ, postoupit pohledávku třetí osobě i bez souhlasu dlužníka a náklady na vymáhání pohledávky budou účtovány postupitelem. Věřitel je oprávněn předat postupiteli za účelem vymáhání pohledávek i osobní údaje dlužníka.

6. Vlastnické právo, odpovědnost a náhrada škody

6.1. Odběratel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, a to jejím připsáním ve prospěch účtu dodavatele.

6.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele v době, kdy převezme předmět plnění od dodavatele.

6.3. Jestliže je dodavatel povinen podle smlouvy předat předmět plnění dopravci v určitém místě pro přepravu předmětu plnění odběrateli, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na odběratele předáním předmětu plnění dopravci v dohodnutém místě.

6.4. Škoda na předmětu plnění, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění na odběratele, nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit dodavateli sjednanou cenu předmětu plnění.

6.5. Smluvní strana smlouvy, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tímto způsobenou, pokud prokáže, že porušení povinnosti bylo důsledkem působení okolností vylučujících odpovědnost nebo bylo způsobeno vyšší mocí.

6.6. Za vyšší moc se pokládají události, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, přírodní katastrofy, povstání, povodně, požáry, epidemie, embargo, stávky. Za vyšší moc nejsou považovány zejména nepředvídatelné změny ekonomického, finančního či měnového rázu a běžná obchodní rizika.

6.7. V případě událostí vyšší moci se prodlužují lhůty ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou budou účinky a následky vyšší moci trvat za podmínky, že smluvní strana, u které případ vyšší moci nastal, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu bez zbytečného prodlení. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 90 dní, smluvní strany se dohodnou buď na odložení termínu plnění, případně mohou odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankčních nároků či postihů a vypořádají všechny závazky podle této smlouvy ke dni vzniku vyšší moci.

6.8. Pokud dojde k porušení povinnosti ze smlouvy vyplývající kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, využijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této škody.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, reklamace

7.1. Práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění jsou upravena §2099 – §2112 NOZ.

7.2. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění odběrateli bez vad. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, nebo pokud výrobce konkrétního zboží či jeho součástí nestanovil speciální záruční dobu. Záruční doba běží od předání předmětu plnění odběrateli. Zárukou se dodavatel zavazuje, že předmět plnění bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást předmětu plnění.

7.3. Za vadu na předmětu plnění se nepovažuje vada, která vznikla v důsledku užití předmětu plnění k jinému účelu, než ke kterému je svou povahou a technickými parametry určen, neodbornou manipulací, neoprávněným zásahem, a to i třetích osob, nedodržením řádných postupů při instalaci, zanedbáním údržby, nevhodnými podmínkami při skladování, vystavením nepříznivým vlivům, poškození bleskem nebo elektrickým výbojem, výpadkem el. sítě, opotřebením při užívání předmětu plnění, nebo jeho mechanického poškození, či instalací jiného software než dodat odběrateli dodavatel.

7.4. Dodavatel neodpovídá za škody a vady, které vznikly na předmětu plnění po jeho předání přepravci nebo zasílateli.

7.5. Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně případné záruční odpovědnosti uplatňuje odběratel osobně v místě podnikání dodavatele, nebo písemně na emailovou adresu: info@gregs.cz. Při reklamaci je odběratel povinen jednoznačně označit předmět reklamace, popsat vady a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň odběratel předloží fakturu nebo předávací protokol, nebo jejich kopie, či jiný doklad opravňující odběratele k reklamaci.

7.6. Odběratel doručí na vlastní náklady reklamovanou věc na místo podnikání dodavatele tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Dodavatel vydá odběrateli potvrzení o převzetí věci k reklamaci.

7.7. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.

7.8. O výsledku reklamačního řízení bude odběratel vyrozuměn písemně emailem. Dodavatel vydá odběrateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9. Odběratel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Tyto náklady musí odběratel prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá odběratel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

7.10. Pokud se smluvní strany dohodnou na jiném způsobu vyřízení reklamace, nebo na jiném místě vyřízení reklamace, uhradí odběratel dodavateli náklady vzniklé odlišným vyřízením reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. V případě, že dojde k uzavření smlouvy, nebo vzniknou náklady při přípravě smlouvy, je nutné zpracovat a ukládat údaje povinně požadované zákony, a to i bez souhlasu subjektu osobních údajů. Jde o identifikační údaje odběratele, jméno, příjmení, fakturační adresa, místo dodání předmětu plnění.

8.2. Právními důvody ke zpracování osobních údajů je zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou nebo příjemcem je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zároveň je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinnosti pro ukládání a zpracování osobních údajů jsou uvedeny zejména v zákonech: Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb. a Zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 235/2004 Sb.

8.3. Ukládány jsou zejména poptávky, nabídky, smlouvy, revize, účetní a daňové doklady, které mohou obsahovat identifikační i osobní údaje dodavatele, odběratele, příjemce, místo a předmět zdanitelného plnění. Doklady si mohou za zákona vyžádat státní orgány (zejména pro účely trestního řízení, opatření

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, právního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení atd.). Z jiného, než zákonného důvodu nejsou osobní údaje předávány žádné třetí straně.

8.4. Osobní údaje odběratelů se v tomto případě uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, v následujícím zdaňovacím období jsou zlikvidovány. Tyto doklady není možné zlikvidovat dříve ani na žádost subjektu osobních údajů.

8.5. Pokud nedojde k uzavření smlouvy a nevzniknou náklady při přípravě smlouvy, budou poskytnuté osobní údaje vymazány po třiceti dnech od ukončení jednání o smlouvě, pokud dojde k vyřešení a uzavření požadavku odběratele směřujícího k uzavření smlouvy.

9. Mlčenlivost

9.1. Smluvní strany budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu plnění smlouvy. Třetí osobě lze takové informace a skutečnosti poskytnout pouze z důvodu, je-li to nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, a teprve poté, co byla zavázána povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti smlouvy.

9.2. V případě pochybností, zda určitá informace nebo skutečnost je považována za důvěrnou či nikoliv, požádá příslušná smluvní strana druhou stranu o vysvětlení a do doby, než obdrží vyjádření, bude s předmětnou informací nebo skutečností nakládat jako s důvěrnou.

9.3. Bude-li jedna ze smluvních stran povinna porušit závazek mlčenlivosti na základě právního předpisu, sdělí to obratem písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na nejvhodnějším způsobu zpřístupnění předmětné informace nebo skutečnosti.

9.4. Smluvní strana odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti všemi osobami, jimž k důvěrným a utajovaným informacím umožnila přístup.

10. Ostatní ustanovení

10.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

10.2. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Spory, jež smluvní strany nebudou moci vyřešit smírnou cestou, se zavazují řešit prostřednictvím příslušných soudů ČR.

10.3. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto VOP nebo smluvního ujednání smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP nebo smluvního ujednání smlouvy.

10.4. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

10.5. Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Ustanovení zvláštní
Ustanovení týkající se servisních smluv

11. Vymezení základních pojmů:

11.1. Servisním programem se rozumí ucelený soubor servisních činností a dalších plnění spojených s poskytováním servisu poskytovatelem, určených k zajištění nezbytné podpory provozu záložních zdrojů a jejich pravidelné údržby s cílem prodloužení životnosti zařízení a zvýšení spolehlivosti jejich provozu.

11.2. Počítačovou sítí se rozumí technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači.

11.3. Helpdeskem se rozumí pracoviště nebo služba poskytovatele, poskytující technickou pomoc na základě uzavřené servisní smlouvy. Je to kontaktní místo, na nějž se odběratel obrací s žádostí o pomoc s vyřešením problému či ohlašuje chybu.

11.4. Oprávněné osoby objednatele jsou osoby oprávněné jednat za objednatele v obchodních či technických záležitostech týkajících se plnění servisní smlouvy. Tyto osoby jsou uvedeny ve smlouvě včetně jejich kontaktních údajů.

12. Podmínky poskytování servisu

12.1. Poskytnutí servisu poskytovatele může mít zejména tyto podoby podle poskytovaného servisního programu specifikovaného ve smlouvě:

· oprava/reklamace u výrobce vadného zařízení (modulu);

· výměna vadného zařízení (modulu);

· dočasná výměna vadného zařízení (modulu) za jiný, ale funkčně zaměnitelný typ, a to po dobu nezbytnou pro opravu/reklamaci vadného zařízení

12.2. Služba je poskytována s možností telefonického a elektronického nahlášení závady.

13. Nahlášení závady

13.1. Poskytovatel zajišťuje provoz Helpdesku s využitím vlastních zdrojů. Helpdesk je provozován v režimu 8x7x360, časové lhůty pro řešení servisních případů se řídí typem smluvně sjednané služby.

13.2. Závady hlásí objednatel telefonicky na servisní linku zhotovitele (+420) 227 020 390 nebo písemně e-mailem na adresu: help@gregs.cz.

13.3. Odpovědná osoba objednatele nahlásí operátorovi Helpdesku následující údaje:

· Název firmy

· Jméno

· Telefonní číslo

· Druh hlášené události (porucha zařízení, výpadek sítě, havárie apod.).

13.4. Všechny servisní případy jsou poskytovatelem evidovány v Helpdesk systému IS Gregs.

14. Další podmínky plnění předmětu smlouvy

14.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít k plnění předmětu Smlouvy služeb třetí osoby, přičemž za případně způsobené škody touto třetí osobou odpovídá, jako by plnil sám.

14.2. Poskytovatel zajistí podporu výrobce pro reklamaci vadného zařízení (modulu) v rámci poskytovaného servisního programu specifikovaného ve Smlouvě. Platnost podpory výrobce bude zajištěna po celou dobu trvání Smlouvy v souladu s politikou podpory výrobce.

15. Záruční podmínky

15.1. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutého servisu podle příslušných ustanovení NOZ. Poskytovatel poskytuje na kvalitu svých plnění záruku v trvání 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou, živelnou pohromou nebo jinou událostí mimo vůli stran, užíváním zařízení jinak než v souladu s návody od výrobce nebo s pokyny poskytovatele, nedodržením návodu od výrobce nebo pokynů poskytovatele, nedodržením provozních podmínek, nebo které vznikly jakýmkoliv jiným způsobem než obvyklým provozem, resp. používáním zařízení v souladu s jeho účelem a technickými specifikacemi.

15.2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady servisu v záruční lhůtě podle předchozího odstavce. Reklamace obsahující popis vady budou poskytovateli předávány písemně v listinné nebo elektronické podobě, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem objednatele, a to na kontaktní údaje poskytovatele uvedené ve smlouvě nebo poštou či osobně na adresu sídla poskytovatele.

15.3. Poskytovatel nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamací písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. V případě uznané reklamace má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady servisu.

16. Trvání smlouvy

16.1. Smlouva může být dle dohody smluvních stran uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou končí uplynutím data uvedeného ve smlouvě.

16.2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením ze zákonných důvodů. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé straně na adresu uvedenou ve smlouvě.

16.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

16.4. Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší nebo opakovaně porušuje své smluvní závazky vyplývající ze smlouvy a přes písemnou výzvu odmítá odstranit vady svého jednání, anebo nečiní žádné kroky k nápravě vzniklého vadného stavu nebo v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace anebo bude vůči ní zahájeno insolvenční řízení nebo v případě porušení závazku mlčenlivosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy bude vždy považováno prodlení objednatele s kteroukoliv platbou po dobu delší než 30 dnů.

16.5. Do 14 dnů po ukončení smlouvy si smluvní strany vyrovnají své vzájemné závazky a pohledávky.

Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 31.7.2020